Hợp đồng cầm sim

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VAY VỐN

Căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 20/09/1998 của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận giữa hai bên.

 

I. BÊN VAY (BÊN A)

Họ và tên:…………………………………………………  Sinh ngày:…………………………………………………

CMND số:……………………………………………….Cấp ngày: tại CA:………………………………………

Hộ khẩu thường trú:

II. BÊN CHO VAY (BÊN B) – CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG 24H

Đại diện: Nguyễn Như Tuấn  Chức Vụ: Giám đốc

Cửa Hàng Chính:  Số 3, Hòa Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Văn Phòng Đại Diện:  24 lương thế vinh, thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  0965.22.9999

III. NỘI DUNG

Với sự đề nghị của bên A và sự đồng tình của bên B, bên A vay bên B một khoản tiền, cụ thể như sau:

1. Lượng tiền, lãi suất và thời gian đáo hạn hợp đồng

1.0. Lượng tiền vay

Giá trị tổng số tiền vay bằng số:………………….

Bằng chữ:…………………………………………………

1.1. Lãi suất khoản vay

Bên A đồng ý trả cho bên A lãi suất là:……………….trong suốt thời hạn vay quy định trong hợp đồng.

1.2. Thời gian đáo hạn của hợp đồng

Thời gian đáo hạn của hợp đồng tính từ ngày ký kết hợp đồng (ngày bắt đầu tính thời hạn vay) đến hết ngày kết thúc thời hạn vay.

Thời hạn vay bắt đầu tính từ: Ngày…….tháng……….năm……….

Thời hạn vay kết thúc vào: Ngày…….tháng………năm……….

1.3. Tài sản thế chấp và hiệu lực hợp đồng

+ Tài sản thế chấp

Tài sản thế chấp của bên A trong hợp đồng vay vốn này là sim điện thoại.

Số sim:                                                      Số seri sim:

+ Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng kinh tế này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký.

1.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

+ Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có quyền nhận đủ số tiền vay đã thỏa thuận trong hợp đồng ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực (hai bên cùng ký vào hợp đồng);

Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tổng giá trị khoản vay (cả gốc và lãi) cũng như tiền phát sinh cước của sim điện thoại trong thời gian cầm cố sim (nếu có) theo kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng này;

Trong trường hợp không thể thanh toán đầy đủ tất cả các khoản nêu trên trong thời hạn đã thỏa thuận, bên A có nghĩa vụ bàn giao tài sản – thuộc quyền chiếm hữu của mình và có giá trị tương đương với tổng giá trị khoản vay (cả gốc và lãi) cộng với tiền phát sinh cước của sim điện thoại trong thời hạn vay – cho bên B để bên B bán thu hồi vốn.

+ Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B có nghĩa vụ trao đủ số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên A ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực (hai bên cùng ký vào hợp đồng);

Bên B có quyền truy đòi đầy đủ tổng giá trị khoản vay (cả gốc và lãi) khi hợp đồng đáo hạn;

Bên B có quyền đòi bên A bàn giao tài sản thuộc quyền chiếm hữu của bên A để bán thu hồi khoản vay khi bên A thanh toán không đúng hạn, hoặc thanh toán không đầy đủ tổng giá trị khoản vay (cả gốc và lãi) cho bên B.

IV. Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Bên A cam kết không có bất cứ thắc mắc hoặc hành động nào mang tính cản trở, hoặc kiện cáo ngược lại bên B, gây tổn thất về tài sản và thời gian cho bên B, khi bên B truy đòi tài sản thuộc quyền chiếm hữu của bên A để bán thu hồi vốn kinh doanh;

Bên A nếu có bất cứ sự điều chỉnh nào về thời hạn của hợp đồng thì phải thông báo và đạt được sự đồng thuận của bên B ít nhất 02 ngày trước khi hợp đồng đáo hạn;

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản. Mọi sửa đổi, bổ sung bằng phụ lục hợp đồng phải có chữ ký của cả hai bên;

Hợp đồng lập xong được các bên liên quan đọc kỹ và hiểu rõ nội dung, cùng công nhận là hợp pháp và ký tên dưới đây.

……, ngày…..tháng…năm………

                           Bên vay (bên A)                                                                                 Bên cho vay (bên B)

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)